Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Educación

 

 

Curso online de euskara (índice) >> Diccionario Temático (índice)

 

 

Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Educación.

 

 

En esta página dispones de términos en euskara relativos a la educación.

 

 

Tipos de instituciones educativas / Hezkuntza-erakunde motak

 

 

bachillerato batxilergo
centro de enseñanza de lengua vasca euskaltegi
colegio privado eskola pribatu
colegio público eskola publiko
escuela, colegio
ikastola (escuela donde se imparte la educación en euskara), eskola (genérico), ikastetxe (genérico)
escuela de arquitectura arkitektura-eskola
escuela de arte arte-eskola
escuela de arte dramático arte dramatikoko eskola
escuela de baile dantza-eskola
escuela de bellas artes arte ederren eskola
escuela de educación especial hezkuntza bereziko eskola
escuela de educación infantil haur-hezkuntzako eskola
escuela de náutica nautika-eskola
escuela de oficios landibe-eskola
escuela nocturna gau-eskola
escuela rural landa-eskola
escuela taller lantegi-eskola
escuela superior goi-eskola
formación profesional lanbide-heziketa
granja escuela baserri-eskola
guardería, jardín de infancia
haurtzaindegi
instituto
institutu
internado barnetegi
universidad
unibertsitate

 

 

 

 

 

 

Escuela / Eskola

 

 

bolígrafo bolaluma
clase
gela
cuaderno koaderno
lapicero, lápiz arkatz, lapitz
libro liburu
libro de ejercicios ariketa-liburu
pizarra
arbel
pupitre
ikasmahai
rotulador
arkatz markatzaile, errotuladore
tiza klarion
deberes etxeko lan
examen azterketa
lección ikasgai
clase klase
recreo jolas-ordu
semestre seihileko
trimentre hiruhileko
vacaciones oporrak
vacación escolar eskola-oporraldi
aritmética aritmetika
deletrear letreiatu
deletreo letreiaketa
enseñanza irakasketa
enseñar irakatsi
escribir idatzi
escritura idazketa
lectura irakurketa
leer irakurri
alumno ikasle
delegado ordezkari
director zuzendari
maestra maistra
maestro maisu
monitor escolar eskola-monitore
profesor irakasle
profesora, señorita irakasle, andereño
comedor escolar eskola-janleku

 

 

 

 

 

 

Instalaciones / Instalazioak

 

 

auditorio auditorium, entzunareto
aula gela
biblioteca liburutegi
cancha kantxa
gimnasio
gimnasio
guardarropa
jantzitegi
laboratorio laborategi
laboratorio de idiomas hizkuntza-laborategi
patio de recreo jolastoki
residencia de estudiantes ikasle-egoitza
sala de ordenadores
ordenagailu-gela
taquilla armairu
vestuario
aldagela

 

 

Universidad / Unibertsitatea

 

 

catedrático
katedradun
clase klase
conferencia hitzaldi
debate mahai-inguru
diplomatura diplomatura
disertación disertazio
estudiante de doctorado doktorego-ikasle
estudiante universitario unibertsitateko ikasle
grado gradu
investigación
ikerketa
investigador
ikertzaile
licenciatura lizentzia
licenciatura superior goi-mailako lizentzia
profesor
irakasle
tesis tesi
campus universitario unibertsitate-campus
crédito kreditu
educación superior goi-mailako hezkuntza
pago de matrícula matrikula-ordainketa
semestre seihileko
sociedad de alumnos ikasle-elkarte
diplomado diplomadun
graduado gradudun
licenciado lizentziadun

 

 

Otras palabras relacionadas / Erlazionaturiko beste hitz batzuk

 

 

examen
azterketa
presentarse a un examen
azterketara aurkeztu
aprobar un examen azterketa gainditu
suspender un examen
azterketa ez gainditu
aprender ikasi
currículo curriculum
estudiante, alumno ikasle
estudiar (analizar) aztertu
estudiar (aprender) ikasi
estudiar (investigar) ikertu
repasar berrikusi, errepasatu
curso ikastaro
curso de acceso sarbide-ikastaro
curso de diseño gráfico diseinu grafikoko ikastaro
curso de doctorado doktorego-ikastaro
curso (año lectivo) ikasturte
curso (nivel) maila
segundo curso bigarren maila
asignatura irakasgai
asistencia agertze
certificado egiaztagiri, ziurtagiri
evaluación ebaluazio
nota nota
resultados del examen azterketaren emaitzak
titulación titulazio
calculadora kalkulagailu
libro de texto eskola-liburu, ikasliburu
proyector proiektagailu
pregunta galdera
respuesta erantzun
error akats
correcto zuzen
incorrecto ez zuzen, akastun, oker
muy deficiente oso gutxi
deficiente gutxi
suficiente nahiko
bien ongi
notable oso ongi
sobresaliente bikain

 

 

 

 

 

¡Comparte este vocabulario!

 

 

 

 

 

Escríbanos para realizar sugerencias o consultas
Escríbanos para realizar sugerencias o consultas