Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Empleo

 

 

Curso online de euskara (índice) >> Diccionario Temático (índice)

 

 

Nola esaten da? - ¿Cómo se dice en euskara? Empleo.

 

 

En esta página dispones de algunas palabras en euskara relacionadas con el empleo.

 

 

Encontrando trabajo / Lana bilatzen

 

 

anuncio
iragarki
cita
hitzordu
CV CV
descripción del trabajo lanaren deskribapen
entrevista elkarrizketa
expediente académico ikasketa-espediente
experiencia laboral demostrable lan-esperientzia frogagarri
formulario
inprimaki, formulario
oferta de empleo lan-eskaintza
solicitud
eskaera
aceptar una oferta eskaintza bat onartu
contratar kontratatu
rechazar una oferta eskaintza bat errefusatu
solicitar un trabajo lan bat eskatu
carrera karrera
contrato kontratu
contrato a tiempo completo lanaldi osoko kontratu
contrato a tiempo parcial lanaldi partzialeko kontratu
contrato de obra obra-kontratu
contrato indefinido kontratu finko
contrato temporal aldi baterako kontratu
día de comienzo hasteko egun
jornada partida lanaldi zatitu
trabajo lan
turno de trabajo lan-txanda

 

 

 

 

 

 

Salario y beneficios / Soldata eta onurak

 

 

ascenso igoera, maila-igoera, mailaz igotze
baja por maternidad amatasuneko baja
baja por paternidad aitatasuneko baja
bono
bono
cheque gasolina gasolina-txeke
cheque gourmet gourmet-txeke
coche de empresa
enpresako auto
condiciones de trabajo lan-baldintzak
derecho a vacaciones oporretako eskubide
educación a tiempo parcial lanaldi partzialeko hezkuntza
gastos de viaje bidaia-gastuak
horas extra aparteko orduak
horas trabajadas lan egindako orduak
incremento salarial soldata-igoera
paga extra aparteko ordainsari
paga por enfermedad gaixotasun-ordainsari
plan de pensiones pentsio-plan
programa de formación prestakuntza-programa
restaurante para empleados langileentzako jatetxe
salario soldata
seguro médico
aseguru mediko
sueldos soldatak

 

 

 

 

 

 

Clases de trabajadores / Langile-motak

 

 

aprendiz ikastun
becario bekadun
compañero de trabajo lankide
director zuzendari
director general
zuzendari nagusi
dueño
jabe
gerente
kudeatzaile
jefe buru
jefe (propietario) nagusi
trabajador langile
voluntario borondatezko langile, boluntario

 

 

Dejando un trabajo / Lan bat uzten

 

 

despedir iraitzi, lanetik bota
dimitir dimititu
jubilarse erretiratu, erretiroa hartu
día de fin de contrato
kontratu-bukaeraren egun
despedido
iraitzi
edad de jubilación erretiroko adin
indemnización por despido
iraizpenaren kalte-ordain

 

 

Otras palabras útiles / Beste hitz erabilgarri batzuk

 

 

aprendizaje
ikasketa
centralita telefonogune
curso de aprendizaje ikasketa-ikastaro
curso de formación prestakuntza-ikastaro
departamento
sail, departamentu
encuentro bilera, batzar
experiencia
esperientzia, eskarmentu
experiencia laboral lan-esperientzia
fábrica
lantegi
formación prestakuntza
huelga greba
laboratorio laborategi
oficina bulego
plan de prevención de riesgos laborales laneko arriskuen prebentzio-plan
prácticas praktikak
puntualidad puntualtasun, garaiz iriste, ordurako iriste
recepción harrera-leku
remuneración ordain, ordainsari
reunión bilera, batzar
salida de emergencia larrialdi-irteera
secretaría idazkaritza
seguridad segurtasun
simulacro de emergencia larrialdi-simulakro
sindicato sindikatu
trabajo lan
estar de baja por enfermedad gaixotasun-bajan egon
ir a la huelga grebara joan
desempleado langabetu
retirado erretiratu
trabajador autónomo beregaineko langile, langile autonomo
trabajador por cuenta ajena besteren konturako langile

 

 

 

 

 

¡Comparte este vocabulario!