Cómo expresar en euskara el condicional en las oraciones

 

 

Curso online de euskara (índice)

 

 

52. Cómo expresar en euskara el condicional en las oraciones.

 

 

Hiztegia ::: Vocabulario
hasi (ási) empezar bukatu (bukátu) acabar
bat ere ez (bát eré èz)
nada goiz (goyz) mañana, temprano

 

 

 

Euskal Gramatika ::: Gramática Vasca

 

* La partítucula BA- antepuesta al verbo auxiliar equivale al castellano "si..." para formar la las oraciones con condición:

Ahal badut joango naiz (Aál badùt joángò nàyz) = Si puedo iré

Etorri nahi baduzu! (Etórri nay báduzù) = ¡Ven si quieres!

 

 

 

 

 

 

Ariketak ::: Ejercicios

 

01. Batzuk, edonon ondo bizi dira; beste batzuk, inon ere ez ondo (Bátzùk, edónon óndo bizí dirà; besté batzùk, iñún eré èz ondò)

02. Euskaraz ondo jakiteko, gehiago ikasi behar dut (Ewskáràz óndo jakítekò, géy-agò ikási beár dùt)

03. Batzuk diote ez dela erraza euskara ikastea; baina askorek ikasi dute, eta nik, zergatik ez? (Bátzuk di-otè eztélà errázà ewskárà ikásteà; báñà askórèk ikási dutè, éta nìk, zergátìk èz?)

04. Nahi baduzu, ikasiko duzu (Nay báduzù, ikásikò duzù)

05. Edozer egiteko, lehengo nahi izatea behar da (Edózer egítekò, leéngò nay izáteà beár dà)

06. Nondik etorri zarete? Donostiatik etorri gara (Núndìk etórri zarétè? Donósti-atìk etórri garà)

07. Zuen lagunak ere menditik etorri dira? Ez, gure lagunak hondartzatik etorri dira (Zú-èn lagúnàk eré mendítìk etórri dirà? Ez, gúrè lagúnàk ondártzatìk etórri dirà)

08. Zure aita etxera joan da? Ez, lagun batzuekin mendira joan da (Zúrè áytà etxérà joán dà? Ez, lagún batzú-ekìn mendírà joán dà)

09. Ama ere mendira joan da? Ez, ama bere lagunekin hondartzara joan da (Ámà eré mendírà joán dà? Ez, ámà bérè lagúnekìn ondártzarà joán da)

10. Aita, ez da oraindik jaiki? Ez, atzo gauez lan egin zuen eta oraindik lo egiten dago (Áytà, éztà oráyndìk jaykì? Ez, átzò gáwèz lan egín zu-èn éta oráyndìk lo egíten dagò)

11. Ama goizago jaiki da, goizeko zazpietan lanean hasten delako (Ámà góyzagò jaykí dà, goyzékò zazpí-etàn lanéàn ásten delákò)

12. Ni ere goiz jaikitzen naiz ikastolara joateko (Ni eré goyz jaykítzen nàyz ikástolarà joátekò)

13. Txurruka jaun-andreak ez daukate seme-alabarik (Txurrúka jáwn-ándreàk eztáwkatè semé-alábarìk)

14. Gu, lau anaia gara, ez dugu arrebarik (Gu, law anáy garà, eztúgù arrébarìk)

15. Gure izeba Amaiak, ordea, hiru alaba ditu, mutilik bat ere ez (Gúrè izéba Amáy-àk, ordéà, íru alába ditù, mutíllìk bat eré èz)

16. Gure osaba Mikelek Tuteran etxe bat erosi du (Gúrè osába Míkelèk Tutéràn etxé bàt erósi dù)

17. Datorren udan berarekin joango gara (Datórrèn údan berárekìn joángo garà)

18. Tuteran etxe berri asko egin dute (Tutéràn etxé berrí askò egín dutè)

19. Gure izeba Amaiaren etxea oso polita da; itsaso ondoan dago (Gúrè izéba Amáy-arèn etxéà ósò polítà dà; itxáso ondóàn dagò)

20. Orain etorri zarete? Ez, herenegun etorri ginen (Oráyn etórri zarétè? Ez, erénegùn etórri giñèn)

21. Nola sartu zarete? Ate ondoan egon gara apur baten, baina gero argia ikusi eta esan dugu: norbait badago (Nóla sartú zarétè? Até ondóàn egón garà apúr batèn, báñà geró argí-à ikusì éta esán dugù: norbáyt badágò)

22. Barnean jaun bat zegoen; orduan, barnera sartu gara (Barnéàn jawn bàt zegóèn; ordú-àn, barnérà sartú garà)

23. Jaunak esan du: "Nahi baduzue, hemen geratu apur baten", baina hori egitea ez genuela nahi erabaki dugu (Jáwnàk esán dù: "Nay báduzu-è, emén gerátu apúr batèn", báñà orí egíteà ezkénu-elà nay erábakì dugù)

 

 

 

 

 

 

Ariketen itzulpena ::: Traducción de los ejercicios

 

01. Algunos, viven bien en cualquier sitio; otros, en ningún sitio bien.

02. Para saber (hablar) bien euskara, tengo que aprender más.

03. Unos dicen que no es fácil aprender euskara; pero muchos lo han aprendido, y yo, ¿por qué no?

04. Si quieres, lo aprenderás.

05. Para hacer cualquier cosa, primero se necesita quererlo.

06. ¿De dónde habéis venido? Hemos venido de San Sebastián.

07. ¿Vuestros amigos también han venido del monte? No, nuestros amigos han venido de la playa.

08. ¿Tu padre ha ido a casa? No, ha ido con unos amigos al monte.

09. ¿La madre también ha ido al monte? No, la madre ha ido con sus amigas a la playa.

10. El padre, ¿todavía no se ha levantado? No, ayer trabajó de noche y todavía está durmiendo.

11. La madre se ha levantado más temprano, porque empieza a trabajar (en el trabajo) a las siete de la mañana.

12. Yo también me levanto pronto para ir a la escuela.

13. Los señores Txurruka no tienen hijos.

14. Nosotros, somos cuatro hermanos, no tenemos hermanas.

15. Nuestra tía Amaia, en cambio, tiene tres hijas, nada de hijos (ni un sólo hijo)

16. Nuestro tío Mikel ha comprado una casa en Tudela.

17. El verano que viene iremos con él.

18. En Tudela han hecho muchas casas nuevas.

19. La casa de nuestra tía Amaia es muy bonita; está al lado del mar.

20. ¿Habéis venido ahora? No, vinimos antes de ayer.

21. ¿Cómo habéis entrado? Hemos estado al lado de la puerta (en) un poco, pero después hemos visto la luz y hemos dicho: hay alguien.

En vez de decir: "argia ikusi dugu eta esan dugu" se elide el primer dugu, porque se sobreentiende al venir un "dugu" detrás, y se dice: "argia ikusi eta esan dugu". Se puede decir de ambas formas, pero la forma más apropiada es la frase en la que se elide el dugu.

22. Dentro había un señor; entonces, hemos entrado adentro.

23. El señor ha dicho: "Si queréis, quedaos aquí (en) un momento", pero hemos decidido que no queríamos hacer eso.

 

 

 

 

 

¡Comparte esta lección!

 

 

 

 

 

Escríbanos para realizar sugerencias o consultas
Escríbanos para realizar sugerencias o consultas