La lingüística actualment no considera provada l'existència de substrat basc fora del País Basc, zona pirinenca i meitat sud de França. Tanmateix, hi ha hagut lingüistes que han considerat que aquest substrat s'estén també a tot el terç nord peninsular ibèric. Un d'aquests investigadors va ser el lingüista val·lisoletà Antonio Tovar que, ja en el segle passat, parlava d'un possible substrat basc existent fins a Galícia. Aquesta teoria està basada tant en similituds fonètiques com a lèxiques comunes existents en les llengües parlades actualment a tot el terç nord peninsular i meitat sud de França, i que tenen el seu origen, segons aquesta teoria, en la llengua basca.

Zones arqueològiques de cultura francocantàbrica. Faci clic sobre la imatge per ampliar-laEn l'aspecte léxico comú es destaca que tant el portuguès (esquerda); gallec (esquerda); asturlleonès (izquierda); castellà (izquierda); català (esquerra); i occità (esquèrra); exceptuant el gascó (gaucha) i l'aragonès (cucha, provinent de la paraula gascona), utilitzen una paraula d'origen basc que substitueix al sinistra (esquerra) propi del llatí.

Retrocés del basc des del segle I d.C.La paraula esquerra en basc es diu ezkerra (eskérra), que procedeix, al mateix temps, de les paraules esku (mà) i oker (torçuda). Les paraules basques eskuma (eskúma), eskuin (eskúyñ) o eskubi (eskúbi) que significan dreta, també procedeixen d'esku i tenen el seu origen en les paraules esku (mà) i on (bona) .

Un altre exemple semblant al d'ezkerra és el terme arcaic ibaika (del basc ibai "riu") que va donar lloc en espanyol a la paraula vega o en gallec al terme veiga. O bé la paraula basca naba (en espanyol nava) que es troba també molt estesa.

Segons aquesta teoria el substrat basc va existir a tot el terç nord peninsular i meitat sud de França abans de l'arribada dels pobles indoeuropeus. Alguns lingüistes, historiadors, arqueòlegs i antropòlegs van més allà i consideren que tant la llengua basca com el poble basc descendeixen dels caçadors i recol·lectors magdalenians que van donar lloc a la civilització francocantàbrica (va tenir el seu apogeu des del 15.000 a.C. al 9.500 a.C. i va ser autora de les pintures rupestres d'Altamira [Cantàbria], Santimamiñe [Biscaia], Ekain [Guipúscoa] o Isturitz [Baixa Navarra] ).

Segons els lingüistes que recolzen aquesta teoria, les zones a què més vivament es troben rastres d'aquesta cultura prehistòrica, coincideixen exactament amb l'extensió de les similituds lèxiques i fonètiques respecte a la llengua basca existents a totes les llengües peninsulars i de la meitat sud de França. La cultura francocantàbrica, per tant, no seria més que la cultura protobasca, sent l'actual cultura dels bascos hereva d'aquesta cultura.

Altres dels trets lingüístics bascos o més aïna fonètics que coincideixen, segons aquesta teoria, amb l'extensió de la civilització francocantàbrica, són l'oposició entre /r/ i /rr/ entre dues vocals; la pèrduda de la /n/ intervocàlica basca que es produeix en gallec (bona [llatí] > boa [gallec]; bona [català] ) i en gascó (laguna [llatí] > lagua [gascó]; llacuna [català] ); i l'absència del fonema /v/ fricatiu labiodental sonor al sistema fonològic del gallec (encara que sí al portuguès); asturlleonès; castellà (encara que sí al castellà antic meridional); aragonès; català (encara que sí al valencià); i al gascó.

El fet que a la llengua portuguesa, que és una evolució de la llengua gallega, la /rr/ es pronunciï com a la /r/ francesa, en compte de com a la /rr/ gallega o basca; o que al dialecte valencià del català i al castellà antic meridional la /v/ no es pronunciï com a /b/, segons aquesta teoria, és degut a la carència de substrat basc a Portugal, València i a l'antiga Castella meridional, la qual cosa va impedir a portuguesos, valencians i castellans meridionals pronunciar de la mateixa manera que gallecs, catalans i castellans del nord respectivament.

D'altra banda, l'evolució del so /f/ en /h/ aspirada, típica de la fonètica basca, que no sols es dóna al castellà inicial (fabulare [llatí] > hablar; parlar) o al gascó (facere [llatí] > har [gascó]; fer), sinó també a zones de l'àmbit lingüístic de l'asturlleonès (fabulare [llatí] > jalar [asturlleonès oriental]; en lloc del falar [parlar] propi de l'asturlleonès), denota, segons aquesta teoria, una antiga extensió del protobasc, almenys, fins part d'Astúries i nord-oest de Castella i Lleó.

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La Història del Basc continua a la pàgina següent >> Teoria bascoberber