Els Còdexs EmilianensesSi bé actualment Biscaia és el territori poblat per bascos més important des d'un punt de vista econòmic i polític; en el segle XI, al contrari, el territori més important era La Rioja. La capital del Regne de Pamplona-Nájera es trobava a Naiara, coneguda actualment en espanyol amb el nom de Nájera. La primera moneda d'un regne cristià peninsular va ser encunyada en 1034 a Naiara i aquest topònim basc apareix a aquesta moneda.

Prop de l'antiga Naiara es trobava la ciutat de Donemiliaga Kukula, actualment coneguda amb el nom espanyol de Sant Millán de la Cogolla, on es van escriure els primers textos en basc medieval i en llengua aragonesa, que era el romanç parlat per la població de parla llatina del lloc. Aquests escrits són coneguts com les Glosses Emilianenses.

A partir del segle XII La Rioja serà annexada pel Regne de Castella el que farà que les llengües de la zona, el basc (llengua autòctona de La Rioja des d'èpoques preromanes) i l'aragonès (romanç que es va introduir a la zona per pertànyer anteriorment a la marca superior andalusina i ser governada des de Saragossa) vagin desapareixent i sent substituïdes pel castellà. La llengua basca es va conservar a zones de La Rioja fins al segle XVI; mentre que l'aragonès va ser gradualment absorbit per la llengua castellana a partir del segle XIII.

La finalitat de les Glosses Emilianenses va ser la comprensió de textos escrits en llatí, quelcom que les acostava al poble pla desconeixedor del llatí utilitzat encara pels clergues. Un o més copistes anònims realitzen anotacions en llatí, basc i romanç aragonès que comenten o glossen les parts més difícils d'entendre.

 

"Gaudeamus frates karissimi et Deo gratias agimus, quia uos, secundum desideria nostra, jncolomes [ sanos et salbos ] jnueniri meruimu [ jzioki dugu ] (...) Si uero, quod Deus non patiatur [non quieti] et mala opera exercimus [nos sificieremus] et plus pro carnis luxuria quam pro salute anime laboramus, timeo ne quando boni christiani cum angelis acceperint uitam eternam nos, quod absit, precipitemur [ guec ajutuezdugu ]* [ nos non kaigamus ] jngeenna (...)"

Les glosses basques jzioki dugu i guec ajutuezdugu aparegudes a les glosses es tradueixen respectivament com: "hem encès" i "nosaltres no ens llancem".

 

 

 

 

Comparteix aquesta pàgina!

 

 

 

 

La Història del Basc continua a la pàgina següent >> Raóns de la reducció de la bascofonia I